อักษรวิ่ง

<นฤมล พูลทั่วญาติ> ...นฤมล พูลทั่วญาติ...

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่1

ข้าพจ้าชื่อ ด.ญ.นฤมล พูลทั่วญาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10 เลขที่ 30 โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กำลังศึกษาทฤษฏีความรู้
(Theory of knowlage : TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือโปรแกรม CCleaner 3.11 มีความสามารถใน
การทำความสะอาดเครื่อง จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า"จะใช้ CCleaner 3.11 ในการทำความสะอาด ได้อย่างไร"
การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
1.จากอินเทอร์เน็ตเว็บไซค์ http://winadmin.exteen.com/
2.จากเว็บไซค์ http://www.ohodownloads.com/
ผลที่คาดว่าจะได้รับการศึกษาครั้งนี้คือ
สามาารถนำไปใช้ในการทำความสะอาดจริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้
ด.ญ.นฤมล พูลทั่วญาติ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น